Skočit na obsah

ROBOMOP Fantazie 450 ml 

Domácnost - Podlahy

Novinka ROBOMOP Fantazie 450 ml


Cena s DPH: 100 Kč

Obsah: 450 ml

skladem

Čistící prostředek pro robotické mopy s výbornými čistícími schopnostmi a s výraznou květinovou vůní. Účinně odstraňuje běžné nečistoty. K čištění voděodolných podlah jako jsou dlaždice, kamenné podlahy, vinylové podlahy, laminátové podlahy.
VAROVÁNÍ H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obal odevzdáním do tříděného odpadu (po vypláchnutí vodou).

Obsah: 450 ml

Registrační číslo (kód): 01509
EAN kód:8595000915093
MJ základní:ks
MJ v balení:12.000
MJ na paletě:840.000
Hmotnost:0.485 kg
Obsah:450 ml

Položit prodejci dotaz k produktu ROBOMOP Fantazie 450 ml 450 ml

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit

Ochrana osobních údajů

Doporučit produkt ROBOMOP Fantazie 450 ml 450 ml

Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží.

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.

Ochrana osobních údajů