Skočit na obsah

Ochrana osobních údajů

 

Základní informace o správci a o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je družstvo Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby, se sídlem Služeb 753/3, 100 00  Praha 10 – Strašnice, IČ: 00027456. Správce lze kontaktovat e-mailem na GDPR@druchema.cz nebo telefonicky na čísle +420 296 814 111.

Správce zpracovává osobní údaje zejména k zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a vámi, (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), z čehož následně vyplývají i další zákonné povinnosti a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR). Poskytování osobních údajů správce je obecně zákonný a smluvní požadavek.

Osobní údaje zpracovává správce také pro ochranu jeho a vašich oprávněných zájmů. Oprávněné zájmy správce jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků, ochrana majetku a podnikání správce či ochrana životního prostředí apod.

Zákonnost zpracování je podložena článkem 6 odst. 1 GDPR, podle nějž je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění legislativních povinností správce, pro ochranu oprávněných zájmů vás a správce anebo zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste správci udělil/a.

Zákonnost zpracování dále vyplývá např. ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého hájí správce své oprávněné zájmy, a také např. ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Správce získal osobní údaje přímo od vás, a to zejména z uzavřených smluv, z objednávek, z vyplněných formulářů (např. registrace či objednávka v e-shopu na webu, konzultační servis na webu), z životopisů apod.

Zpracovávané osobní údaje mohou pocházet i z veřejně dostupných zdrojů (např. obchodní a živnostenský rejstřík, veřejné internetové databáze) a v neposlední řadě i ze sociálních sítí na internetu, kam jste je sám/sama dobrovolně a veřejně umístil/a.

Osobní údaje budou v rozsahu zákonných povinností poskytnuty orgánům státní správy, např. správci daně, soudu, orgánům činným v trestním řízení apod.

Osobní údaje nebudeme předávat dalším třetím osobám bez vašeho řádného obeznámení a bez vašeho souhlasu, a také bez toho, aniž bychom měli s třetí osobou uzavřenou smlouvu (dodatek) o zpracování osobních údajů. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropských hospodářských prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány nejméně po dobu trvání smluvního závazku. Některé osobní údaje, potřebné pro daňové a fakturační povinnosti, budou uchovávány déle, zpravidla 5 a více let (počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti).

Osobní údaje nebudou uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum, není-li to v oprávněném zájmu vás a správce nebo nestanoví-li tak zvláštní smluvní ujednání mezi vámi a správcem. Po uplynutí doby uchovávání budou osobní údaje bezpečně odstraněny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití (např. skartace papírových záznamů, bezpečné vymazání z databází, datových úložišť a digitálních archivů apod.)

 

Ochrana osobních údajů před zneužitím

Osobní údaje budou chráněny proti zneužití v nejvyšší možné míře, přiměřeným způsobem a odpovídajícími technickými prostředky (např. politika tzv. „čistého stolu“, zásady silných hesel, zásady bezpečného ukládání dat, dvoufaktorové ověřování, zabezpečená/šifrovaná komunikace mezi vámi a e-shopem správce apod.)

Systém ukládání a archivace fyzických a elektronických záznamů je řízen zejména interními politikami správce, obecnými interními směrnicemi a v neposlední řadě také interními směrnicemi vycházejícími z certifikace ČSN EN ISO 9001:2016, např. směrnicí „QS-007_Instalace zabezpečení a údržba HW_SW_DAT“.

 

Práva související se zpracováním osobních údajů a možnost jejich uplatnění

Správce se v maximální možné míře snaží zajistit, aby zpracování osobních údajů probíhalo řádně, bezpečně a podle stanovených pravidel.

Následující jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu GDPR@druchema.cz nebo telefonicky na čísle +420 296 814 111, případně písemnou formou na doručovací adrese Služeb 753/3, 100 00  Praha 10 – Strašnice.

Veškerá informace a sdělení k vámi uplatněným právům poskytuje správce v běžných případech bezplatně. Pokud by však došlo zjevně k nedůvodné či nepřiměřené žádosti, zejména proto, že by se opakovala, je v takovém případě správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek ve výši administrativních nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.

Informace a sdělení k vámi uplatněným právům vám správce poskytne bez zbytečných odkladů, nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti (uplatnění práva). Správce je oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit lhůtu o dva měsíce. V takovém případě vás o prodloužení lhůty včetně uvedení důvodů bude správce neprodleně informovat.

 

Výpis jednotlivých práv:

Můžete se kdykoliv obrátit s vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz.

Máte také možnost přímo modifikovat své registrační údaje po přihlášení v nastavení organizace a osobním nastavení uživatele.

 

Podrobné informace k ochraně osobních údajů a jejich zpracování naleznete v dokumentu INFORMAČNÍ MEMORANDUM – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V DRUŽSTVU DRUCHEMA.

 

Nezapomeňte se také seznámit se zásadami Cookie Policy.

 

V případě jakýchkoliv dotazů k ochraně osobních údajů se na nás můžete s důvěrou obrátit, a to buď zasláním e-mailu na adresu GDPR@druchema.cz nebo telefonicky na čísle +420 296 814 111, případně písemnou formou na doručovací adrese Služeb 753/3, 100 00  Praha 10 – Strašnice.