Skočit na obsah

ROBOMOP Šeřík 450 ml 

Domácnost - Podlahy

Novinka ROBOMOP Šeřík 450 ml


Cena s DPH: 100 Kč

Obsah: 450 ml

skladem

Čistící prostředek pro robotické mopy s výbornými čistícími schopnostmi a s výraznou květinovou vůní. Účinně odstraňuje běžné nečistoty. K čištění voděodolných podlah jako jsou dlaždice, kamenné podlahy, vinylové podlahy, laminátové podlahy.
VAROVÁNÍ H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obal odevzdáním do tříděného odpadu (po vypláchnutí vodou).

Obsah: 450 ml

Registrační číslo (kód): 01508
EAN kód:8595000915086
MJ základní:ks
MJ v balení:12.000
MJ na paletě:840.000
Hmotnost:0.485 kg
Obsah:450 ml

Položit prodejci dotaz k produktu ROBOMOP Šeřík 450 ml 450 ml

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit

Ochrana osobních údajů

Doporučit produkt ROBOMOP Šeřík 450 ml 450 ml

Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží.

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.

Ochrana osobních údajů