Skočit na obsah

Poradna

Potřebuji nějaké povolení na to když používám přípravek Bio Golem S a chtěl bych vodu použít na zálivku trávníku kolem domu?

Odpověď na Váš dotaz je poměrně složitá, vzhledm k složité legislativě, snad se tím "prokoušete" :-)

Žumpy nejsou vodními díly, ale obsah žump dle vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj je odpad. Obsah žump se považuje za odpadní vody. Pozice žump v právním řádu byla dost nejistá, proto se v rámci novelizace zákona 150 zavedla povinnost zajistit likvidaci obsahu žumpy a případně ji prokázat České inspekci životního prostředí a vodoprávnímu úřadu na jejich požádání.

Dle této novelizace je velmi sporné vypouštění odpadních vod na vlastní pozemek, neboť zákon říká toto:
Ochrana jakosti vod
§ 38
Odpadní vody

(6) Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem.
(8) Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních stanoví vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty jejich množství a znečištění.


Ad 6) znamená, že majitel jímky či žumpy musí prokázat (fakturou), že tuto nechává vyvážet.
Ad 8) znamená, že obsah lze vypustit, ale musí k tomuto kroku být schválení příslušného vodoprávního úřadu,

Obsah jímky či žumpy po aplikaci bakterií obsahuje řadu rozpuštěných látek, které by mohly způsobit zvýšení biologické spotřeby kyslíku ve vodních nádržích a tocích a tím nežádoucím způsobem ovlivnit život vodní flóry a fauny /např. ryb, řas atd./. Na druhou stranu tyto látky obsahující z velké části dusík a další biogenní prvky jsou však vhodnou živinou pro travní porosty nebo mikroflóru v kompostu. V biopreparátu obsažené bakterie nejsou fytopatogenní, proto rostlinám neškodí, naopak obohacují půdní mikroflóru, která mnohdy utrpěla nešetrným používáním různých chemických prostředků. 

Vždy vše závisí na posouzení příslušného vodoprávního úřadu s tím, že toto posouzení by mělo být vyžádáno před samotným vypuštěním obsahu. Dle posledních zkušeností však vnímáme výrazný posun těchto orgánů k přísnějšímu posouzení odpadních vod z jímek a žump, resp. k jejich oficiální likvidaci bez možnosti likvidace formou zálivky.